//low_Esq-Direita_António Barbosa-Anselmo Mendes-Francisco Gomes-©Ernesto_Fonseca